2007. augusztus 31., péntek

A Wicca története

A Wicca egy ősi pogány hagyományokból kialakult természetvallás, melyben fontos helyet foglal el a mágia és annak gyakorlása.
Létrehozása vagy felélesztése sokak szerint Gerald B. Gardner nevéhez fűződik. Gardner 1884-ben született. Felnőttként a Távol-Keleten dolgozott, ahol megismerkedett többféle mitológiai és mágikus rendszerrel és tanulmányozta a helyi folklórt is. 1936-ban visszatért Angliába és tudását a Folklore Society nevű csoportban kamatoztatta. 1938 júniusában csatlakozott az ekkor alakuló Rosicrucian Theatre at Christchurch elnevezésű társasághoz. Itt ismerkedett meg Old Dorothy Clutterbuck-kal, akinek New Forest-i covenjébe hamarosan beavatást nyert.
Saját bevallása szerint, míg nem ismerte a Wicca-t, addig csak félig számított beavatottnak. Amikor meghallotta a szót, ahogyan a csoport nevezte, a Wica-t, mint egy villámcsapás, úgy hasított belé a felismerés: az ősi vallás még mindig létezik. Hamarosan, miután megtette titoktartási fogadalmát, bent találta magát a belső körben. Hosszú élete folyamán több művével járult hozzá a mágikus irodalom gyarapodásához. 65 évesen publikálta a High Magic's Aid-et, 1954-ben a Witchcraft Today-t. 1964-ben, 80 évesen halt meg.

A Wicca (Wica) szó jelentését és származását az 1959-es The Meaning of Witchcraft című könyvében ismerteti. A szót a dán és szász hódítóknak tulajdonítja, akik magukra a wig (bálvány) és a laer (tanulni) kifejezéseket, azaz a wiglaer-t használták. Állítólag ezt a nevet rövidítették Wicca-ra az angol boszorkányok.
Doreen Valiente az An ABC of Witchcraft, Past and Presence című művében szintén említést tesz a Wicca vagy Wicce szász származásának lehetőségéről. A The Rebirth of Witchcraft-ban megjelenik az indoeurópai gyökerű weik szóval való esetleges kapcsolata is.
Sok kérdés merült fel azóta. Létezett-e Old Dorothy és ha igen, valóban beavatta-e Gardnert a titkos tanításokba? Többek között Janet és Stewart Farrar tesz kísérletet ennek bizonyítására a The Witche's Way című írásában.
Francis King, egy okkultista író az 1970-ben megjelent Ritual Magic in England-ben néhány anekdota segítségével próbálja alátámasztani Gardner állításait. (Ebben a könyvében szerepel többek közt Moina Mathers és Dion Fortune sokat emlegetett nézeteltérése is.)
King 1953-ban megismerkedett Louis Wilkinsonnal, aki a Louis Marlow álnév alatt írta műveit és írásaival hozzájárult Aleister Crowley Equinox című folyóiratához is. Wilkinson 1954-ben mesélte Kingnek, hogy lehetőséget adott Crowleynak egy boszorkány covenbe való csatlakozáshoz, amit Crowley elutasított, mondván, egy csomó nő ne parancsolgasson körülötte. Wilkinson saját bevallása szerint jó barátságban volt egy dél-angliai csoporttal, akik érzése szerint már igen régóta működtek és a leírás alapján azonosak voltak azokkal, akik Gardnert beavatták.
A Ritual Magic in England ugyan csak 1970-ben jelent meg könyv formájában, azonban Allen Andrew az Illustrated magazinban 1952. szeptember 27.-én már megjelentette a kézirat részleteit. Az írás 17 férfi és női, New Forestben találkozó boszorkányt említ, akik a II. világháború alatt összefogtak Hitler ellen és mágiával kísérelték meg megállítani a német inváziót. Valószínűleg ők voltak a Gardner által említett csoport tagjai.
Az évek során sokan gondolták azt, mindez egy hóbortos öregember fantáziálása, csak egy romantikus ábránd, ami megpróbálja bebizonyítani, az ősi hit mindig is létezett és fennmaradt a mai napig. De bárhogy is volt, Gardner munkássága újra előtérbe helyezte a régi vallást és sokat tett a modern mágia megalapozásáért is.

Sokan tartják magukat "örökletes boszorkánynak", többek között a mostanra már leleplezett post-Gardneriánus Ruth Wynn -Owen színésznő, és Roy Bowers, írói álnevén Robert Cochrane. Doreen Valiente a The Rebirth of Witchcraft-ban megemlíti az USA-ban még ma is működő társaságát, a The Roebuck-ot.
Egy másik örökletes vonalról származó boszorkány Alex Sanders, aki szintén kiérdemelte helyét a Wicca-ban.
Az Örökletes Boszorkányság két forrásból juthatott el Gardnerhez. Az első a Horsa Coven, Old Dorothy társasága (Doreen Valiente szerint nem az övé), a másik Rae Bone Cumbrian Group elnevezésű csoportja. Néha említés történik a St. Alban csoportról, amely állítólag Gardner saját covenje volt.
Rae volt Gardner egyik főpapnője, tevékenysége nagyban meghatározta a modern Wicca arculatát. Volt olyan időszak, amikor két covent vezetett. Egyik volt a dél-londoni Cumbria. Utolsó csoportjával Új -Zélandra ment, ahol senki nem bukkant rá a coven nyomára.
Egy sokat emlegetett örökletes boszorkány, aki ugyan nem szerepel a "családfán", Old George Pickingill volt, aki 1909-ben halt meg. Sokak szerint kétséges, hogy bármiféle kapcsolata lehetett volna Gardnerrel (aki ebben az időben Malaysiában volt) vagy bárki mással a Wicca-n belül. A Pickingill mitosz kialakulásáért Eric Maple és Bill Liddell (Lugh) a felelős. Liddell írásai, a The Wiccan és a The Cauldron nagyították tovább a történetet, de csak kevesen adtak helyt állításainak.
Maple 1962-es könyvében, a The Dark World of Witches-ben megemlít néhány bölcs javasasszonyt és férfit, ezek között találhatjuk Old George Pickingill-t is. A kiadványban van egy fotó, amely állítólag az öreg boszorkányt ábrázolja. Ez a kép azóta több más ilyen könyvben is szerepelt. Az Insight magazin 31. számában (1984. július) megjelent John Pope levele, melyben közli, hogy az állítólagos Pickingill fotóján egy Alf Cavill nevű Ellstree-i kalauz látható, akinek semmi köze nem volt a boszorkánysághoz. Liddell nevéhez amúgy is sok légbőlkapott feltételezés kapcsolódik, a 9 angliai covent összefogó boszorkány vezetőről szóló história is talán csak egy a sok mese közül. Ha hinni lehet a levélírónak, a képen látható írástudatlan parasztember nem volt alkalmas erre a feladatra. Liddell egyik állítólagos fotóján, amit senki sem látott, Pickingill, Allan Bennett és Aleister Crowley együtt szerepel. Bill Liddell egyetlen érvként azt hozza fel, nem mutathatja meg annak, aki nem beavatott.
A legismertebb örökletes boszorkányok Doreen Valiente, Patricia és Arnold Crowther, Jack Bracelin, Monique Wilson és Louis Bourne. Jack Bracelin volt, aki megírta Gardner bibliográfiáját, mely 1960-ban jelent meg, Gerald Gardner, Witch címmel.

A mai modern Wiccának számtalan irányzata van. Ezek mindegyike közös örökséget hordoz, ám az egyes tradíciók mitológiai háttere, szertartásrendje jelentős különbségeket mutathat.
Hitvallásuk alapjai, többek között egy isteni pár tisztelete és a természet minden aspektusának elfogadása, védelme közös az egyes Wicca rendszerekben.
A leghíresebb irányzatok közé tartozik a Gardner által alapított Gardneriánus Wicca. Követői a természet közelségének fontosságát hangsúlyozzák. Vannak olyan coveneik, melyekben meztelenül végzik a szertartásokat, kihangsúlyozva ezzel is a természetességet és a tagok közötti egyenlőséget. Ezeket Sky Clad-nek, azaz Égbe Öltözöttnek nevezik.
A Gardneriánus Wicca leghíresebb képviselői Doreen Valiente, Eleanor Bone, Patricia C. Crowther és Monique Wilson, Gardner örökösei, akik még az öreg boszorkánytól nyerték el beavatásukat.
Hasonló, ebből az irányzatból létrehozott rendszer az Alex Sanders nevéhez fűződő Alexandriánus Wicca. Legfőképpen abban különbözik az előbbitől, hogy nagyobb súlyt fektetnek a szertartásokra. A leghíresebb Alexandriánusok Janet és Stewart Farrar és dr. Vivianne Crowley.
A Szász Boszorkányság az angolszász tradíciókra épül. Istenpárja Freya és Wotan. A rendszer kidolgozója és jelenlegi vezetője az amerikai Raymond Buckland. Ehhez hasonló az Északi (Nordic) vagy Germán Boszorkányság. A mágikus erejű rúnák erejét, a hősök, harcosok kultuszát elevenítik fel. Istenként Odint, a germán mitológia főistenét tisztelik.
A Dianikus Wicca a Wicca feminista irányzata. A Nagy Istennőt Diana néven tisztelik és sok covennek csak nők lehetnek a tagjai. Vannak leszbikus coveneik is. A Dianikus irányzat követői közé tartozik a magyar származású Budapest Zsuzsanna (Mokcsay Zsuzsanna).
A Sámánisztikus Boszorkányság szintén erősen feminista jellegü irányzat, táncokkal, zenéléssel, dobolással fűszerezve. Férfiak is tagjai lehetnek és nincsenek vezetőik. Nagy súlyt fektetnek az Egység és az Egyensúly megértésére. Híres képviselőjük Shan, aki előzőleg Dianikus csoport tagja volt.
A Tudományos Boszorkányság (Boszorkányság Mint Tudomány) szintén Amerikában jött létre. Vezetője Laurie Cabot. Követői a mágikus és parapszichológia tudományokat helyezik előtérbe.
A Faery Tradition a különféle tündérhagyományokkal foglalkozik. Irányítója és vezetője az amerikai Victor Anderson. Az Amerikai Kelta Wicca a kelta tradícióra építi rendszerét. Alapítója Jessica Bell., azaz Lady Sheba.

A különbözö irányzatok egy Isteni Párt tisztelnek. Az Agancsos Isten a természet körforgását, megújulását, a termékenységet szimbolizálja. A kelta tradícióban Cernunnos (Carnún) néven szerepel.
Női párja a Nagy Anyaistennő (egyes tradíciókban Földanya, vagy a Háromarcú Holdistennő).
A Nagy Istennő hármassága a hold három fázisát jeleníti meg. A növő hold a Szűz Istennő, a telihold a termékeny Anyaistennő, a fogyó hold pedig az öreg, terméketlen Banyaistennő. A különböző mitológiákban például Artemisz, Aphrodité, Hekaté (görög), Morrighan, Macha, Badb (kelta), Eriee, Fodhla, Banbha (kelta) stb...
Az Újpogány mozgalmak újra előtérbe helyezték az Anyaistennő tiszteletét, kiegyenlítve ezzel a férfi istenek több évszázados uralmát.
Az Isteni Pár a különböző tradíciókban, mitológiákban és rendszerekben más- más formában és néven jelenik meg, ami természetesen ugyan annak az Erőnek a különböző megnyilvánulási formáját takarja.
Közös vonás az egyes tradíciókban a természet minden formájának tisztelete, szeretete, az egyensúly és az örök körforgás elfogadása. Egy istenpár tisztelete, tehát a férfi és női aspektus egyenrangúságának elfogadása isteni és emberi szinten egyaránt.

A Wicca ünnepei, ugyanúgy ahogy sok minden más is, eltéréseket mutathatnak az egyes irányzatoknál. A Kelta-Wicca természetesen a kelták rendszerét vette alapul. Az atlantiszi eredetű, ókori népcsoport tanult osztálya, az aes dána, azaz a druidák, a filik és a bárdok jelentős csillagászati ismeretekkel és pontos időszámítással rendelkeztek.
Az 1897-ben megtalált - valószínűleg az i.e. I. században, vagy az i.sz. I. században készült - bronzlemezre vésett Coligny Naptáron 62 hónapos beosztás található. Római írásjelekkel és számokkal íródott, de nagy valószínűség szerint a gall druidák munkája volt. A harminc és a huszonkilenc napos hónapokat két részre osztották, 15-15 és 15-14 naposra. A harmincnapos hónapokat szerencsésnek tartották, ennek neve Mat (jó) volt. A huszonkilenc naposakat pedig szerencsétlennek, vagyis Anm-nak (nem jó) nevezték. Az év napjait is felosztották, kedvező és kedvezőtlen jellegük szerint.
A kelták a napokat alkonyattól számolták. A modern Wiccanus rituálék is naplemente után, vagy másnap naplementéig tartandóak.
A druidák a napév és a holdév közötti különbség kiegyenlítésére minden harmadik évben egy harmincnapos hónapot iktattak be. Egy évük 364 napból állt. A fennmaradó egy nap, Samhain nem tartozott sem az előző, sem az elkövetkező évhez. Ez volt a két részre osztott év kezdőnapja. Ez a tél, a hideg és a sötétség kezdete.
A kelták hite szerint ezen a napon vándoroltak a tündérek téli szállásaik felé, és mivel ilyenkor senki nincs jó hangulatban - a tündérek pedig végképp nem - nem volt tanácsos találkozni velük valamelyik, csak ezen a napon látható ley ösvényen. Ekkor nyíltak meg a világok közötti kapuk, lehetővé vált a találkozás az ősökkel és a halottakkal.
A Wicca az ősi ünnepekre építve alakította ki a mai kor szellemének megfelelő ritusokat. A régiek legfontosabb ünnepei Samhain, Imbolc, Beltane és Lughnasad voltak. Ezek a mostani két napforduló és a két napéjegyenlőség között helyezkednek el.
Samhain, ismertebb nevén Halloween (a keresztény All Hallows Eve, azaz Mindenszentek előestéje) a megújulást és a körforgást jelképező alvilági Agancsos Isten (Cernunnos, Carnún isten) ünnepe, az új év és a sötétség félévének kezdete.
A második, vagyis a jó félév a keltáknál a nyári, azaz a meleg, a világosság időszaka volt. Beltane-kor, május elsején, a Ragyogó tüzek ünnepén kezdődött.
A két napforduló, a két napéjegyenlőség és ezek felezőpontjai adják meg az ősi mágikus ünnepek időpontjait. A már említett semleges nap, november 1., vagyis Samhain is a régi nyolc ünnep egyike. A fény újjászületését és a Napistent megtisztelő rendezvény a Yule, december 21.-én a téli napfordulókor. A február 1.-én tartott rituális tisztálkodás, tűzgyújtás és beavatás a szűz istennő ünnepe és az Imbolc (Imbolg, Oimelc) nevet viseli. Március 21.-én, a tavaszi napéjegyenlőség idején tartandó az Ostara-t, a tavasz és az ébredő természet köszöntése. Május 1. a szerelem, a tavasz, a fák, virágok és az isteni pár nászának ünnepe. Neve Beltane (Beltene, Walpurgis). A következő összejövetel a Litha (Midsummer) június 21.-én, a nyári napfordulókor. A tűz, a nyár, a termékenység, az erős Napisten és a termékeny Földanya tiszteletére rendezik. A keltáknál bevett szokás volt ekkor a rituális tűzgyújtás és a tűz átugrálása. Lughnasad-kor (Lammas) augusztus 1.-én -Lugh isten és a termékeny Anyaistennő esküvője napján- tartandó a gabona, az aratás, a termékenység, az új kenyér és a játékos versengés ünnepe. Az év utolsó szertartása a Mabon (Modron), ez szeptember 21.-e az őszi napéjegyenlőség napja. A gyümölcsérés, a szüret, a bőség, a harmónia, az egyensúly, a megelégedettség és a Földanya termékenységének dicsőségére szolgál
Néhány Wicca coven használja a keltáknak tulajdonított, tizenhárom - 28 napos - a modern druidák elmélete szerint a gael Ogam ábécé mássalhangzóiról elnevezett tizenhárom holdhónapon alapuló időszámítást.

A Wicca etikai szabálya vagy tanítása:
Azt teszel amit akarsz, csak ne árts senkinek!

A Wicca sokféleségének köszönhetően minden mágikus, okkult, metafizikai, filozófiai és vallási rendszert elfogad. Tanításai között megtalálhatók az ókori misztériumok ugyan úgy, ahogy a sámánizmus egyes elemei, a keleti filozófiák, a spiritizmus, az okkultizmus és a rituális mágia.

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Hi there, is usually Blogengine a free blogs software package including wordpress blogs?
In addition is there numerous plug-ins in addition to topics
correctly? I'd like to use that to get my own innovative blog site whether or not this really does! Many thanks.
Also visit my homepage ... Treat Genital Warts

Névtelen írta...

Perhaps you should help make adjustments for the page identity in order to something more attractive.
Initially when i first manifested itself 2 different
outcomes, although these people have a much better headline.
But the things i essential I ran across listed here.
my web site - 7063